<%@ Language="VBScript"%> Motor Club Sabadell - Pre-Llista d'Inscrits - Llana 2016

 

 XII Ral·li de la Llana Trofeu AUTOSI 2016 - Pre-llista provisional d’inscrits per ordre de disciplina, de classe, i després d’entrada

Imprimir Tancar
 
<% Dim oConn2, rs2, SQL2 set oConn2=Server.CreateObject("ADODB.Connection") set rs2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") oConn2.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="&Server.MapPath("MCS_Llana_2016.mdb")&";" SQL2="SELECT * FROM PreLlista_2016 ORDER BY Disciplina Asc, Ordre Asc" rs2.Open SQL2, oConn2, 1, 2 if rs2.EOF then Response.Write("No hi ha cap inscrit") End If do while not rs2.EOF 'Dim Dorsal 'Dorsal= rs2.Fields("Dorsal") 'If dorsal = "-4" Then Dorsal = "0" 'End If 'If dorsal = "-3" Then Dorsal = 201" 'End If 'If dorsal = "-2" Then Dorsal = "202" 'End If 'If dorsal = "-1" Then Dorsal = "203" 'End If %>
<% Dim Foto1, String_1, Nom Foto1 = rs2.Fields("Foto1") If Foto1 = 0 Then String_1 = "" Else Nom = rs2("NomPilot") & rs2("Cognom1Pilot") & "_01.jpg" Nom = (Replace(Nom, " ", "%20")) String_1 = "Ampliar" End If %> <% Dim Foto2, String_2, Nom2 Foto2 = rs2.Fields("Foto2") If Foto2 = 0 Then String_2 = "" Else Nom2 = rs2("NomPilot") & rs2("Cognom1Pilot") & "_02.jpg" Nom2 = (Replace(Nom2, " ", "%20")) String_2 = "Ampliar" End If %> <% rs2.movenext loop rs2.Close set rs2=nothing oConn2.Close set oConn2=nothing 'End Sub %>
',620,500)"> <%=String_1%> ',620,500)"> <%=String_2%>

 
<%=rs2.Fields("Escuderia")%>

<%=rs2.Fields("Esponsor")%>

<%=rs2.Fields("NomPilot") & " " & rs2.Fields("Cognom1Pilot") & " - " & rs2.Fields("NomCopilot") & " " & rs2.Fields("Cognom1Copilot")%>
<%=rs2.Fields("Marca") & " " & rs2.Fields("Model") & " - " & rs2.Fields("Anyfabricacio")%>

<% Dim oConn3, rs3, SQL3 set oConn3=Server.CreateObject("ADODB.Connection") set rs3=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") oConn3.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="&Server.MapPath("MCS_Llana_2016.mdb")&";" SQL3="SELECT * FROM PreLlista_2016 WHERE Anyfabricacio >= 1981" rs3.Open SQL3, oConn3, 1, 2 if rs3.EOF then Response.Write("No hi ha cap inscrit") End If do while not rs3.EOF rs3.movenext loop rs3.Close set rs3=nothing oConn3.Close set oConn3=nothing 'End Sub %>